အခိုး အေငြ႕မ်ား တြင္္ ျဒပ္၆၄ မ်ိဳး ပါဝင္သျဖင္္႔ အေမႊးတိုင္နံ႕သည္္လည္း ကင္ဆာျဖစ္နိုင္ဟုု တရုတ္သုေတသီမ်ားဆိုိ

186

အေမႊးတိုင္မွ ထြက္ေသာ အခိုးအေငြ႕ မ်ားသည္္ ေဆးလိပ္ ေငြ႕ထက္ အႏၲရာယ္ပိုမ်ားၿပီးကင္ဆာျဖစ္နိုင္။ဟိႏၵဴဘာသာေရး ပြဲေတာ္ ္မ်ားတြင္ အသုံးမ်ားေသာ အေမႊးတိုင္မွ ထြက္ေသာ အခိုးအေငြ႕ မ်ားသည္ ေဆးလိပ္္ေငြ႕ထက္ အႏၲရာယ္ပိုမ်ားၿပီး ကင္ဆာ ျဖစ္ပြား နိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမွု တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္ ။

အေမႊးတိုင္မွ ထြက္ေသာ အခိုးအေငြ႕ မ်ားတြင္္ ကင္ဆာျဖစ္နိုင္သည့္အဆိပ္အေတာက္မ်ားပါဝင္ေၾကာင္းတ႐ုတ္သုေတသီ မ်ား၏ ေလ့လာမွု အရ သိရသည္ ။ အေမႊးတိုင္မွ ထြက္ေသာ အခိုးအေငြ႕ မ်ားတြြင္ အဆိပ္ ရွိေသာ အေငြ႕ သုံးမ်ိဳးပါဝင္ၿပီး ဆဲလ္မ်ားကို မ်ိဳးေျပာင္းေစနိုင္ေၾကာင္း ယင္း ေလ့လာမွု အရ သိရသည္

အေမႊးတိုင္မွ ထြက္ေသာ အခိုးအေငြ႕ မ်ားကိို ရွူမိပါကယင္းအေငြ႕မ်ားအဆုတ္ထဲတြင္ေလွာင္ပိတ္မိကာေရာင္ရမ္းေစသည္ ။ ယင္း အခိုး အေငြ႕မ်ား တြင္ ျဒပ္ ၆၄ မ်ိဳး ပါဝင္ၿပီး အသက္ရွူ လမ္းေၾကာင္္းကို အေႏွာင့္ အယွက္ ျဖစ္ေစသည္

အေမႊးနံ့မ်ားေၾကာင့္ခႏၶာကိုယ္္အတြက္အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစၿပီးကင္ဆာျဖစ္ပြားနိုင္ေၾကာင္းေလ့လာမွုမ်ားကအတည္ျပဳေသာ္လည္း အိႏၵိယ နိုင္ငံရွိ အေမႊးတိုင္ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီ မ်ားက ျငင္းဆို ထားသည္ ။ အေမႊးတိုင္ကို အလုံပိတ္ အခန္း ( သို႔မဟုတ္ ) ေလဝင္ ေလထြက္ နည္းေသာ အခန္းမ်ား တြင္ အသုံးျပဳပါက အမွုန္ အမႊား မ်ား အသက္ရွူ လမ္းေၾကာင္းသို႔ ဝင္ေရာက္နိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ပိုဆိုးရြားသည္ ။

သို႔ေသာ္ ယခုေလ့လာမွုကိိုအေမရိကန္ႏွင့္တ႐ုတ္ေဆးရြက္ႀကီးကုမၸဏီမ်ားကရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ထားၿပီး၎တို႔၏ေဆးလိပ္ လုပ္ငန္းသည္ အေမႊးတိုင္ မ်ားေလာက္ အႏၲရာယ္ မရွိိေၾကာင္းေျပာဆိုလိုသည့္သေဘာသာျဖစ္ေၾကာင္းအိႏၵိယအေမႊးတိုင္ လုပ္ငန္းမ်ား အဖြဲ႕အစည္းက ေျပာၾကားသည္ ။

အေမႊးတိုင္ကိုဘာသာေရးအတြက္္အဓိကအသုံးျပဳၿပီးေဆးလိပ္ကဲ့သို႔ရွူရွိုက္ရန္မရည္ရြယ္ေသာ္လည္းအေမႊးတိုင္အေငြ႕မ်ားကိုရွူရွိုက္မိမွုမ်ားျပားေၾကာင္းသုေတသီမ်ားကေျပာၾကားသည္။အိႏၵိယနိုင္ငံသည္ကမၻာ့ထိပ္တန္္းအေမႊးတိုင္ထုတ္လုပ္ေသာ နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရး အရ အေမႊးတိုင္သုံးစြဲမွု အမ်ားဆုံး နိုင္ငံ မ်ားတြင္ ပါဝင္သည္ ။

thadinyatkwat

Facebook Comments